วัดกุฎีทอง

วัดกุฎีทอง

          วัดกุฎีทองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี เชื่อกันว่ามีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพระเพทราชา กษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ตำนานเล่าว่ามีชายคนหนึ่งหลับอยู่ที่วัดแห่งนี้และกรนเป็นเสียงดนตรี เมื่อเจ้าอาวาสมาดูจึงถามว่าเหตุใดมานอนอยู่ที่นี่ ชายผู้นั้นตอบว่าเป็นชาวบ้านพลูหลวงกำลังจะเดินทางไปอยุธยา เจ้าอาวาสได้กล่าวกับชายผู้นั้นว่าวันข้างหน้าต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ชายผู้นั้นจึงตอบว่าหากเป็นจริงในวันข้างหน้าจะกลับมาสร้างกุฏิทองถวาย จนเมื่อได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเพทราชา[1] จึงโปรดฯ ให้คนมาสร้างกุฏิทอง และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นกุฎีทอง

ภายในวัดกุฎีทอง มีเสลี่ยงที่เชื่อกันว่าเป็นพระราชยานที่พระเพทราชาใช้ประทับมาเมื่อครั้งที่เสด็จมาสมโภชเฉลิมฉลองวัดกุฎีทอง และไม่ได้นำกลับไป ถวายไว้ให้เป็นสมบัติของวัด


[11] สมเด็จพระเพทราชา แห่งราชวงศ์พลูหลวง แต่เดิมเป็นสามัญบ้านพลูหลวง เมืองสุพรรณบุรี มีพระขนิษฐา คือท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาได้รับราชการจนมีบรรดาศักดิ์เป็นพระเพทราชา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระคชบาล เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนารายณ์ประชวรหนักจึงได้รับการมอบหมายให้ว่าราชการแทน เมื่อพระนารายณ์สวรรคต และได้จัดการเรื่องราวต่าง ๆ ในบ้านเมืองจนเรียบร้อยดีแล้ว จึงทำการราชาภิเษก ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท