โดยความร่วมมือของ วัดพระรูป และ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ของชิ้นเอก

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีความน่าสนใจเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดพระรูปตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุเหล่านี้นับเป็นของชิ้นเอกที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป เพื่อรอให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

พระพิมพ์ขุนแผน

พระพิมพ์ขุนแผน

เข้าชม

พระพิมพ์เนื้อชิน

พระพิมพ์เนื้อชิ้น

เข้าชม

พระพุทธรูปสมัยสุพรรณภูมิ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

เข้าชม

ระฆังสำริดมีจารึก

ระฆังสำริด

เข้าชม

พระพุทธบาทไม้

พระพุทธบาทไม้

เข้าชม

บุษบกธรรมาสน์

บุษบกธรรมาสน์

เข้าชม