นโยบายส่วนบุคคล พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy-policy)

          พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้ทราบและเข้าใจในวิธีการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปที่เกี่ยวข้องซึ่ง เพื่อประกอบธุรกรรมตามหน้าที่ โดยมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

          ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการดำเนินการภายใน ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบกระดาษจะมีการนำมาแปลงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน ทางพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว และแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบายและการดำเนินงานที่ไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายไว้ในนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “watphrarup.com” ของพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจึงจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1.นิยาม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลภาพจำลอง หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

1.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่อยู่ในสถานะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงบุคคลอื่นที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

1.4 ผู้ใช้งาน หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

2.นโยบาย

2.1 พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป ให้ความสำคัญกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ตระหนักว่าผู้ใช้บริการของพิพิธภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการ

2.2 พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานและจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3.วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลความรู้และเพื่อการศึกษาเท่านั้น พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อประโยชน์การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจะดำเนินการให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด

4.ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

4.1 พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจะมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฎในลักษณะอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 

4.2 พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง

5.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น ได้แก่

5.1 ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address ,MAC Address ,Cookie ID

5.2 ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และความชื่นชอบในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Technical and Usage Data ) เช่น การค้นหาข้อมูลใดๆของพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป  (Webdsite Browsing) จากการใช้คุกกี้ หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆที่ใช้ค้นหาข้อมูล เป็นต้น

6.การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่และเวลา เว็บไซต์ ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปจะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ หรือการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป 

7.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปมีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

7.2 พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7.3 พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปกำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

8.การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรือ IP ADDRESS มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าชม 6 เดือน ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

9.ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

10.การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “watphrarup.com” ของพิพิธภัณฑ์

11.แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปกำหนดให้มาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลิดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยจะปฏิบัติตามนโยบายฯและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้กำหนดไว้ เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

12.การติดต่อพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล์ [[email protected]]

12.1 หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โปรดอ้างถึงรายการคำถามที่พบบ่อยในการคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

12.2 หากคำถามของท่านไม่อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือหากท่านมีผลตอบรับ ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาติดต่อเราที่

  • สถาบันไทยคดีศึกษา โทร : 0-2613-3203-5
  • พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป โทร : 086-0684-065 , 089-1095-650