ชุดที่ 3 ภาพชุดสร้างวิหารพระไสยาสน์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ฯลฯ