เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้

เส้นทางท่องเที่ยวระยะใกล้ (กินเที่ยวเพลิดเพลิน)

เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้รอบวัดพระรูป เป็นเส้นทางแหล่งเรียนรู้ระยะใกล้ที่สามารถเดินทางได้ด้วยการเดินเท้า ตั้งแต่วัดพระรูปไปถึงตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้รอบวัดพระรูป พบว่า จุดแข็ง (Strength) ของเส้นทางนี้คือ องค์ประกอบพื้นฐานวัดพระรูปที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และยังคงสามารถรักษาลักษณะทางกายภาพเดิมให้คงอยู่ไว้ได้ มีการซ่อมแซมและบูรณะไม่ให้เสื่อมโทรม อีกทั้งมีความพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากรที่มีความตั้งใจร่วมกันในการผลักดันให้วัดพระรูปพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์ สถานที่ และวัตถุที่จะสามารถจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ที่นอกเหนือจากการให้ข้อมูลของวัดพระรูปแล้วยังเป็นการให้ข้อมูลองค์ความรู้ของประวัติเมืองสุพรรณภูมิที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีอีกด้วย มีความเชื่อมโยงกับชุมชนเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองสุพรรณมาเป็นเวลานาน ภายในบริเวณวัดมีการจัดการด้านความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีผู้คอยเฝ้าสังเกตการณ์ ในส่วนของจุดแวะพักนั้นทางวัดกำลังได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการทำเป็นร้านกาแฟและเครื่องดื่มไว้ให้สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมได้นั่งพักผ่อน บริเวณวัดมีการทำความสะอาดที่อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดระเบียบร้านค้าอย่างเป็นระเบียบ ในส่วนของที่จอดรถนั้นมีสถานที่ให้จอดรถอย่างกว้างขวางและไม่มีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถ อีกทั้งยังเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกเนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณตัวเมือง

สำหรับในส่วนของตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เองก็เช่นกันมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในส่วนของอาคารที่เป็นรูปแบบของอาคารทรัพย์สินฯ มีความพร้อมในแง่ของสถานที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับหอคอยบรรหาร – แจ่มใส และวัดพระรูป ตลาดมีความสะอาด มีการจัดระเบียบร้านค้า และได้รับการบำรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ อีกทั้งเทศบาลก็เข้ามาดูแลในเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด วัดพระรูป และตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นั้นห่างกันเพียงแค่ 550 เมตร หากใช้เวลาเดินจะสามารถเดินถึงกันได้ภายในเวลา 7 – 10 นาที

เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้รอบวัดพระรูปนี้ มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจคือ

 

วัดพระรูป

ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยาเป็นราชธานีเนื่องจากปรากฏพบเจดีย์แปดเหลี่ยมยอดระฆังกลมเป็นเจดีย์ที่เป็นศิลปกรรมเฉพาะของสุพรรณภูมิ หรืออู่ทอง ภายในบริเวณวัดพระรูปมีสถานที่สำคัญ 9 แห่ง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป พระพุทธบาทไม้ โบราณสถานเจดีย์วัดพระรูป (เจดีย์แปดเหลี่ยม) พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เก๋งจีน อุโบสถ เจดีย์เก่า โบราณสถานโบสถ์มอญ มณฑปหลวงพ่อดีและอดีตเจ้าอาวาส มณฑปพระพุทธบาทไม้

 

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปเกิดขึ้นจากดำริของพระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี จตฺตมโล) หรือหลวงพ่อดี และชาวบ้านชุมชนย่อยวัดพระรูป ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2533 พื้นที่ชั้นบนใช้เป็นที่จัดแสดงพระพุทธบาทไม้และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในพ.ศ. 2561 ได้เริ่มฟื้นฟูการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปขึ้นจากความประสงค์ของกลุ่มประชาคมวัดพระรูป ภายใต้การนำของพระครูสังฆรักษ์ วุฒิพันธุ์ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดพระรูป คณะกรรมการมูลนิธิวัดพระรูป ตลอดจนเครือข่ายชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ ที่ต้องการจะฟื้นฟูและสืบสานงานพิพิธภัณฑ์ที่เคยริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัยพระครูสุนทรสุวรรณกิจ (หลวงพ่อดี)

แหล่งเรียนรู้วิชาการ

เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ระยะไกล เป็นเส้นทางที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยการเดินเท้า ซึ่งในทุกพื้นที่มีความเชื่อมโยงกับวัดพระรูปในแง่ของการเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าสุพรรณบุรี และเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยกัน ในการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ระยะไกล พบว่ามี จุดแข็ง (Strength) คือแหล่งเรียนรู้ระยะไกลทั้งหมดมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นร่วมกัน ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หลายแหล่งปรากฏชื่ออยู่ในนิราศเมืองสุพรรณ และวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน ดังนั้นจึงมีความเชื่อมโยงกับชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่มาเป็นเวลานาน แหล่งเรียนรู้เหล่านี้มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเมืองสุพรรณภูมิรัฐโบราณอันเป็นต้นกำเนิดของเมืองสุพรรณบุรี รวมถึงแหล่งเรียนรู้โบราณสถานที่โดดเด่นของเมืองสุพรรณ

เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ระยะไกลนี้ มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ