เรื่องน่าสนใจ

เรื่องหน้าสนใจ เป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระรูป ทั้งในรูปแบบเอกสารและเสียง เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป

ไฟล์เอกสาร

เสียง Audio