เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

        พิพิธภัณฑ์วัดพระรูปเกิดขึ้นจากดำริของพระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี จตฺตมโล) หรือหลวงพ่อดี และชาวบ้านชุมชนย่อยวัดพระรูป ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ในครั้งนั้นเมื่อสร้างอาคารเสร็จจึงได้ปรับพื้นที่ชั้นบนเป็นที่จัดแสดงพระพุทธบาทไม้และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้เป็นเบื้องต้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปขึ้น จากความประสงค์ของกลุ่มประชาคมวัดพระรูป ภายใต้การนำของพระครูสังฆรักษ์วุฒิพันธุ์ สิริธโร (เพ็งสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัดพระรูป คณะกรรมการวัดพระรูป ชาวชุมชนวัดพระรูป ตลอดจนเครือข่ายชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ ที่ต้องการจะฟื้นฟูและสืบสานงานพิพิธภัณฑ์ที่เคยริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัยพระครูสุนทรสุวรรณกิจ(หลวงพ่อดี)โดยได้รับการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการจากคณะนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคปัจจุบัน
        เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑” (Research and Development of Temple Museum for Promoting a Lifelong Learning Center in the 21 Century: A Case Study of Wat Phrarub Museum, Suphan Buri Province) ได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสภาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

คณะทำงาน

คณะนักวิจัยประจำสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

ดร. สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
(Dr. Sirot Pinanratchathon)

หัวหน้าโครงการ

ดร. อาสา คำภา
(Dr. Asa Kumpha)

นักวิจัยร่วมโครงการ

ดร. เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
(Dr. Tiamjit Puangsomjit)

นักวิจัยร่วมโครงการ

นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ
(Mr. Sutthikeat Aungkaburana)

นักวิจัยร่วมโครงการ

นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว
(Miss Supharom Prasatkaew)

นักวิจัยร่วมโครงการ

นายรัชพล แย้มกลีบ
(Mr. Ratchapon Yamkeep)

นักวิจัยร่วมโครงการ

นางสาวบุณยนุช นาคะ
(Miss Boonyanuch Nakha)

ผู้ประสานงานโครงการ

ดูแลเว็บไซต์

คณะนักพัฒนาเว็บไซต์ & ดูแลเว็บไซต์ ประกอบด้วย

นาย ชวิศ เรืองศิริ
(Mr. Chwit Ruangsiri)
นางสาว สุพพัตรา
(Miss. Supputtra Kesorn)

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200