พระพุทธรูปสมัยสุพรรณภูมิ

            พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้ นายวชิรพงศ์ วงษ์เพ็ง มอบให้วัดพระรูป ตามคำบอกเล่ากล่าวว่า พบบริเวณวิหารมุมของวัดพระรูป พระพุทธรูปองค์นี้สร้างจากวัสดุสำริดกะไหล่ทอง ขนาดสูงรวมฐาน ๙๑.๑ ซม. แสดงปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระเกตุมาลาเป็นทรงกรวย ครองจีวรห่มเฉียง ปลายจีวรเป็นลายกระหนกรูปคล้ายเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานรูปทรงบัวคว่ำบัวหงายที่มีลักษณะเว้าโค้งตามการประทับนั่ง ที่ฐานบัวสลักเป็นลายเส้นกระหนกรูปกลีบบัว จัดเป็นศิลปะแบบสุพรรณภูมิ (พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐) หรือที่นิยมเรียกกันว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นหนึ่ง