เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ระยะไกล

เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ระยะไกล เป็นเส้นทางที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยการเดินเท้า ซึ่งในทุกพื้นที่มีความเชื่อมโยงกับวัดพระรูปในแง่ของการเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าสุพรรณบุรี และเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยกัน ในการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ระยะไกล พบว่ามี จุดแข็ง (Strength) คือแหล่งเรียนรู้ระยะไกลทั้งหมดมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นร่วมกัน ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หลายแหล่งปรากฏชื่ออยู่ในนิราศเมืองสุพรรณ และวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน ดังนั้นจึงมีความเชื่อมโยงกับชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่มาเป็นเวลานาน แหล่งเรียนรู้เหล่านี้มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเมืองสุพรรณภูมิรัฐโบราณอันเป็นต้นกำเนิดของเมืองสุพรรณบุรี รวมถึงแหล่งเรียนรู้โบราณสถานที่โดดเด่นของเมืองสุพรรณ

เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ระยะไกลนี้ มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ